Google ລວມບໍລິການ ເພງ, ຫນັງ, ແອັບຯ, ແລະ eBook ເປັນ Google Play

ຫລ້າສຸດ Google ໄດ້ປະການລວມບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເພງ, ຫນັງ, ແອັບຯ, ແລະ eBook ເຂົ້າເປັນຫນຶ່ງດຽວພາຍໄຕ້ຊື່ Google Play. Google Play ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່ຫລາຍ, ເຊິ່ງເປັນພຽງການລວມເອົາບໍລິການຕ່າງໆເຂົ້າມາເປັນຫນຶ່ງດຽວ ເພຶ່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ສຶກສັບສົນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມບັນເທີງທຸກຮູບແບບ ໃນບ່ອນດຽວ ຄື Google Play. ສຳລັບເວັບໄຊຕ໌ Android Market, Google Music, Google Book ແລະ Google Movie Rental ໃນຮູບແບບທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກຜ່ານມານັນ ປະຈຸບັນຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປ https://play.google.com/store ແທນເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຊື້ ໃຊ້ບໍລິການໃນບ່ອນດຽວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ຖືວ່ານີ້ເປັນການຕະຫລາດ ແລະ ເທັກນິກອັນຫນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ຮູ້ຈັກບໍລິການ ເພງ, ຫນັງ, ແອັບຯ, ແລະ eBook ໃນຊື່ Google Play, ເຊັ່ນດຽວກັບ iTunes.

ທີ່ມາ – Google Play

Profile photo of Souliyo

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of WWW.SOULIYO.COM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar